PS WPR 2023-2027

          Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

 

Wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie przyznawane na podstawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).
To dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 31.08.2022 r.

PS WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i  cyfryzację,
 3. poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości,
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej produkcji energii,
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze,
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu,
 7. przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa,
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt,

oraz cel przekrojowy modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

 

Samorząd Województwa Opolskiego będzie realizował w ramach Wspólnej Polityki Rolnej następujące interwencje:

I. 10. 8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

W ramach interwencji wspierane będą prace związane z opracowaniem i realizacją projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Interwencja przyczyni się do poprawy rozłogu gruntów, a w konsekwencji do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez realizację inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń wodnych zwiększających retencję.

I. 10. 10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi

W ramach interwencji  będzie wspierany rozwój infrastruktury wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia, a także będzie wspierana infrastruktura ukierunkowana na poszanowanie środowiska i klimatu. Przewiduje się dwa schematy:

 • Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków
 • Obszar B Inteligentna wieś

I. 13. 1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Interwencja LEADER ukierunkowana będzie na budowaniu lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich , w tym przez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych. W ramach interwencji planowane są 2 komponenty:

 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LSR).
 2. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju (koszty funkcjonowania LGD).

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono szczegóły dotyczące Planu.

Harmonogram planowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego naborów w ramach PS WPR 2023-2027 na 2024 r.

Ogłoszenia o naborach wniosków

Nabór w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent: Zarządzanie LSR

Termin naboru:

29.04.2024 r. – 06.06.2024 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu informatycznego ARiMR PUE – link do strony: https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:

Wnioski o przyznanie pomocy może składać lokalna grupa działania, która jest stroną umowy ramowej przewidującej finansowanie komponentu Wdrażanie LSR ze środków EFRROW oraz posiada siedzibę na terenie województwa opolskiego

Limit środków: 4 725 000 euro

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy

 

Lokalne Grupy Działania

Harmonogram naborów wniosków ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania na rok 2024

 

Konkurs na wybór LSR na lata 2023-2027

ZWO w dniu 29 maja 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w  ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyjęcia „Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Termin składnia wniosków od 31 maja do 12 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju w ramach PS WPR 2023-2027

Załączniki:

 1. Regulamin wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów
 2. Wniosek o wpis do wykazu ekspertów
 3. Zał. nr 1 do wniosku – Oświadczenia kandydata na eksperta
 4. Zał. nr 2 do wniosku – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 6 Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 10 lipca 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Wykaz ekspertów stanowi załącznik do uchwały ZWO.

Wykaz ekspertów

Promocja i informacja

Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Logo PS WPR 2023-2027

Logo KSOW+

Logo dofinansowane z UE

Metryczka

Wytworzono: 28.03.2023
Wytworzono przez: Marek Iwona
Opublikowano: 28.03.2023, 10:50
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 16.04.2024, 09:30
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5095

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry