Co to jest PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r.

Głównym celem Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020:

1.    Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

2.    Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

3.    Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

4.    Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

5.    Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

6.    Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Programem objętych jest 15 działań na realizację których planuje się przeznaczyć łącznie 13,5 mld euro, z czego przeszło 8,6 mld euro będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej (EFRROW), a pozostałe 4,9 mld euro ma stanowić wkład krajowy.

 

Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast Samorząd Województwa Opolskiego wykonuje zadania Podmiotu Wdrażającego.

Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można uzyskać drogą elektroniczną, za pośrednictwem punktu informacyjnego, pod adresem e-mail: info.prow@umwo.opole.pl lub pod numerem telefonu (77) 448 32 05.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia dostępne na stronie internetowej:

PROW 2014-2020 na stronie Ministerstwa Rolnictwa

Metryczka

Wytworzono: 24.11.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 24.11.2016, 12:22
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 23.12.2022, 10:58
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4169

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry