Co to jest PO RYBY 2014-2020?

 

 

Informacje ogólne PO RYBY 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) dla Polski został przyjęty przez Komisję Europejską dnia 22 października 2015 r. Program ten zakłada wsparcie finansowe
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020.

Głównym celem interwencji PO Ryby 2014-2020 jest wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa
i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach 42 środków objętych sześcioma priorytetami pomoc finansowa przyznawana będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty takie, jak rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Wsparcie z EFMR dla Polski wynosi ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro.

Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa, natomiast Samorządom Województwa powierzono rolę Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Programu.

Samorząd Województwa Opolskiego wdraża priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, którego celem jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Główną rolę w realizacji priorytetu 4. odgrywa Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna, która wdraża opracowaną przez siebie lokalną strategię rozwoju.

Ważne linki do strony internetowej Ministerstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

–  dot. zakresu wsparcia

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-dla-beneficjentow

– dot. informacji i promocji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020

– dot. interpretacji i wykładni przepisów

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/interpretacje

– dot. nadużyć finansowych

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/naduzycia-finansowe

 

Metryczka

Wytworzono: 15.01.2015
Wytworzono przez: Violetta Ruszczewska
Opublikowano: 18.10.2016, 12:22
Opublikowano przez: Violetta Ruszczewska
Zmodyfikowano: 28.12.2020, 11:06
Zmodyfikowano przez: Natalia Ochędzan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2110

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry