Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław
Stanisław Mazur - Skarbnik Województwa Opolskiego
pokój: 207
tel.: (+48) 77 54 16 540
fax: (+48) 77 54 16 515
e-mail: s.mazur@opolskie.pl
Oświadczenia majątkowe

zadania:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Skarbnik Województwa – główny księgowy budżetu województwa – organizuje i nadzoruje opracowywanie projektu budżetu i zapewnia prawidłową jego realizację, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku z głosem doradczym.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym m.in. wieloletniej prognozy dochodów i wydatków budżetu województwa oraz prognozy zobowiązań i długu publicznego oraz zmian do niej,
przygotowywanie projektu budżetu województwa,
realizowanie budżetu województwa poprzez nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej, a szczególnie dysponowanie środkami pieniężnymi i czuwanie nad prawidłowością zawieranych umów pod względem finansowym,
stałe analizowanie stanu środków finansowych budżetu województwa,
ustalanie oraz kontrola wewnętrzna i zewnętrzna obiegu dokumentów finansowych,
nadzór nad prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości finansowej, mając na względzie ochronę mienia Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz skuteczne rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
składanie kontrasygnaty czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie pieniężne lub odmowa kontrasygnaty.

bezpośredni nadzór nad komórkami UMWO:

Metryczka

Wytworzono: 20.08.2015
Wytworzono przez: Krzysztof Szwarcbach
Opublikowano: 10.09.2016, 10:26
Opublikowano przez:
Zmodyfikowano: 31.01.2023, 09:56
Zmodyfikowano przez: Mariusz Bogucki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2736

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry