Aktualne nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania (LGD)

 

Archiwum

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” informuje, że w terminie 20.10.2023r.- 03.11.2023 r., w ramach wolnych środków w kwocie 46 090,00 euro organizuje nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące operacji w poddziałaniu 19.2 w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych, realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny:

 1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem: https://dolinastobrawy.pl/index.php/2023/10/05/ogloszenie-nr-30-2023/

 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabór wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego
realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia
wniosków.

W ramach naboru nr BOWH/O/PG/11/2023 udzielane wsparcie dotyczy zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego w zakresie: Organizacja działań mających na celu
wzmocnienie kapitału społecznego zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o wdrażaniu LSR – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zadania muszą być zgodne z:
Przedsięwzięciem 1.3.2 Aktywizacja i integracja, Celem szczegółowym 1.3 Wzrost integracji społecznej mieszkańców obszaru LGD, Celem ogólnym 1. Poprawa poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

Termin i miejsce składania wniosków
Termin składania wniosków: od 21.08.2023 r. do 08.09.2023 r.
Miejsce składania wniosków: Wypełnione wnioski o powierzenie Grantu wraz z załącznikami
należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
W ostatnim dniu trwania naboru (08.09.2023 r.) wnioski będą przyjmowane do godziny 12:30.

Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/11/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 • Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.3.1 LSR – premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD
  Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
  Cel szczegółowy 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości
 • Termin i miejsce składania wniosków:
  Termin składania wniosków: 14.08.2023 – 28.08.2023 do godz. 15.00
  Biuro LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7:00 do 18:00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00.

Ogłoszenie 1/2023 z dnia 28.07.2023 r.

 

 

 • Termin składania wniosków: od 25 kwietnia do 9 maja 2023 r.
 • Link do ogłoszenia
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Przedsięwzięcia nr I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny
 • Link do ogłoszenia

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

 • nr 29/2023 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych
 • Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2023 r. do dnia 25.04.2023 r., do godz. 15.00

Link do ogłoszeń

Jednocześnie informuję, że spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego naboru odbędzie się w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie stowarzyszenia w Kluczborku, ul. Moniuszki 4 (I piętro)

Link do informacji o spotkaniu

 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

nr 2/2023 z dnia 09.01.2023 r. – dot. przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych

Termin składania wniosków: od dnia 23.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r.

Link do ogłoszenia

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r. – dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Termin składania wniosków: od dnia 23.01.2023 r. do dnia 07.02.2023 r.

Link do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków na:

 • na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
  Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD     Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska     Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego

Termin składania wniosków: 21.11.2022 – 05.12.2022 r. do godz. 15.00

Link do ogłoszenia 7-2022

 

 • operację własną LGD – Przedsięwzięcie 1.4.1 LSR – prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu
  Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
  Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Termin składania wniosków: 10.10.2022 – 08.11.2022 do godz. 15.00

Link do ogłoszenia 5-2022

 

 • o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja wydarzeń sportowo–rekreacyjnych” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – Przedsięwzięcie 2.3.6. – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD
  Cel ogólny 2.0– Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
  Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR.

Termin składania wniosków: 24.10.2022 – 07.11.2022 do godz. 15.00

Link do ogłoszenia 6-2022

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Przedsięwzięcie 1.3.1 LSR – budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Cel ogólny 1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Przedsięwzięcie 1.4.1 LSR – prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Termin składania wniosków: 12.05.2022 – 26.05.2022 do godz. 15.00

Link do ogłoszenia 3-2022

Link do ogłoszenia 4-2022

 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”  ogłosił trzy nabory wniosków:

nr BOWH/O/17/2022 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

nr BOWH/O/18/2022 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

nr BOWH/O/PG/10/2022 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II.

Termin składania wniosków: od 21.02.2022 r. do 10.03.2022 r.

Link do ogłoszeń

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Przedsięwzięcie 1.3.1 LSR – premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD

Termin składania wniosków: 11.03.2022 – 24.03.2022 do godz. 15.00

Link do ogłoszenia

 

Przedsięwzięcie 1.1.4 LSR Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp.

Termin składania wniosków: 15.02.2022 – 01.03.2022r., do godz.15.00

Link do ogłoszenia

 

Link do ogłoszenia

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

 • nr 27/2022 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.
 • Termin składania wniosków: od dnia 17.01.2022r. do dnia 31.01.2022r., do godz. 16.00.

Link do ogłoszeń

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

 • nr 26/2022 – dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
 • nr 27/2022 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
 • Termin składania wniosków: 18.01.2022 r. – 01.02.2022 r.

Link do ogłoszeń

 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. – dot. przedsięwzięcia 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków: od dnia 19.01.2022 r. do dnia 03.02.2022 r

Link do ogłoszenia

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Ogłoszenie nr 4/2021  z dnia 06.09.2021  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.3.2 LSR – Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja).
Cel ogólny 1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska Cel szczegółowy 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605 052 777.

Okres trwania naboru wniosków:  od dnia 21.09.2021 do 05.10.2021, do godz.15.00

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie nr 5/2021  z dnia 06.09.2021  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605 052 777.

Okres trwania naboru wniosków:  od dnia 21.09.2021 do 05.10.2021, do godz.15.00

Link do ogłoszenia

Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Ogłoszenie nr BOWH/O/16/2021 z dnia 20 września 2021 r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do złożenia wniosków.

Termin składania wniosków: od 05.10.2021 r. do 22.10.2021 r. Miejsce składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  Stowarzyszenie „Brzesko–Oławska Wieś Historyczna” · Krzyżowice 72 · 49-332 Olszanka · tel. 77 412 90 21 W ostatnim dniu trwania naboru (22.10.2021 r.) wnioski będą przyjmowane do godziny 12:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w biurze LGD: Stowarzyszenie “Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka Tel.: 77 412 90 21 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

Link do ogłoszenia

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Ogłoszenie nr 24/2021  z dnia 11.01.2021  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”: Kluczbork, ul. Moniuszki 4 (I piętro), czynne w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Okres trwania naboru:  od dnia 25.01.2021r.do dnia 08.02.2021r., do godz. 16.00.

Link do ogłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Ogłoszenie nr 25/2021  z dnia 11.01.2021  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”: Kluczbork, ul. Moniuszki 4 (I piętro), czynne w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Okres trwania naboru:  od dnia 25.01.2021r.do dnia 08.02.2021r., do godz. 16.00.

Link do ogłoszenia

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Biuro Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa, w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. w dni robocze, w godzinach pracy Biura, tj. od 7:30 do 15:30.

Link do ogłoszenia

 

Metryczka

Wytworzono: 13.12.2016
Wytworzono przez: Piotr Kobiela
Opublikowano: 13.12.2016, 10:35
Opublikowano przez: Piotr Kobiela
Zmodyfikowano: 21.02.2024, 09:26
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 5994

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry